NURSECOAST-II

Strona internetowa projektu NURSECOAST- II: https://interreg-baltic.eu/project/nursecoast-II/

Ścieki odprowadzane z nadmorskich regionów turystycznych Bałtyku charakteryzują się dużą zmiennością ilościową spowodowaną sezonowością. Oznacza to znacznie większą ilość ścieków w trakcie sezonu turystycznego w porównaniu do pozostałej części roku. Oczyszczalnie często projektowane są w oparciu o dane spoza sezonu, przez co przygotowywane są na przyjęcie ścieków wyprodukowanych przez znacznie mniejszą liczbę osób w porównaniu do rzeczywistych potrzeb w okresach szczytu turystycznego, np. oczyszczalnie o równoważnej liczbie mieszkańców poniżej 2000. Znalezienie innego rozwiązania technologicznego w zakresie oczyszczania ścieków, specjalnie dostosowanego do obszarów turystycznych, zmniejszyłoby dopływ substancji biogennych do morza i poprawiło stan Morza Bałtyckiego.

Nadrzędnym celem projektu jest znalezienie alternatywnego rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków, specjalnie dostosowanego do obszarów turystycznych, które zmniejszy dopływ substancji biogennych do Morza Bałtyckiego. Uznaje się, że wyzwania związane z przystosowaniem do wysokiej sezonowości wymagają szerszego podejścia niż zastosowanie jedynie rozwiązań technologicznych. Dlatego projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania tego problemu.

Nowatorskie podejście projektu polega na pilotowaniu różnych podejść do oczyszczania nadmiaru ścieków w okresie szczytu turystycznego, takich jak technologie oczyszczania ścieków, ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, wykorzystanie natury do oczyszczania nadmiaru ścieków latem, gospodarka szarą wodą i osadami, replikacja i reintrodukcja. W ramach projektu odbędzie się sześć projektów pilotażowych w Danii, Polsce, Litwie i Finlandii, testujących lepsze rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków.

Ponadto zostaną przeprowadzone trzy regionalne ankiety dotyczące małych systemów oczyszczania ścieków (w Szwecji, Estonii, na Łotwie) w celu poszerzenia wiedzy na temat problemów związanych z codzienną eksploatacją, a także opracowania kilku samouczków w oparciu o wyniki projektu oraz sformułowania wytycznych dotyczących polityki oczyszczania ścieków dla turystycznych destynacji regionu Morza Bałtyckiego. Przeprowadzone będzie także mapowanie regionu Morza Bałtyckiego oparte na systemie informacji geograficznej (GIS, ang. geographic information system). Projekt obejmuje również praktyczne wizyty studyjne, wymianę wiedzy i doświadczeń, wzajemne recenzowanie oraz oceny środowiskowe i zachęty biznesowe.

NURSECOAST-II łączy 17 partnerów z 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego. W ten sposób projekt wykazuje potencjał dużego oddziaływania makroregionalnego, z ukierunkowaniem regionalnym, ponieważ rozwiązania różnią się w zależności od charakterystyki wybrzeża, inne np. dla piaszczystych wybrzeży Polski, Niemiec, czy Litwy, a inne dla skalistych archipelagów Szwecji, Finlandii i Estonii.

Głównymi beneficjentami projektu są lokalne władze publiczne, operatorzy turystyczni, firmy oraz dostawcy infrastruktury i usług publicznych.

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego jest Partnerem Projektu Nursecoast-II pełniącym rolę Pilota. Jednym z działań podejmowanych przez Fundację w ramach projektu jest budowa nowej oczyszczalni ścieków, która pozwoli m.in. na częściowe ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków np. do podlewania obszarów zielonych.

Partnerami projektu są:
– Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) (Lider, Polska)
– Kaunas University of Technology (Litwa)
– Natural Resources Institute Finland (Finlandia)
– SYKLI Environmental School of Finland (Finlandia)
– Keep the Archipelago Tidy Association (Finlandia)
– Aalborg Univesity (Dania)
– Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego (Polska)
– Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estonia)
– Jurmala Udens Water Utility (Łotwa)
– Municipality of Söderhamn (Szwecja)
– Municipality of Ingå (Finlandia)
– JSC Neringa water (Litwa)
– Ecovillage Egeskoven (Dania)
– NK forsyning A/S (Dania)
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska)
– EUCC – The Coastal Union Germany (Niemcy)
VNK serviss LtD. (Łotwa)

Więcej informacji pod adresem: https://interreg-baltic.eu/project/nursecoast-II/

Kontakt: Marta Płuciennik, marta@buremisie.org.pl, tel. 48 796 357 831

Projekt jest finansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 i współfinansowany przez Unię Europejską.

Wastewater discharged from the near-coast Baltic tourist regions is characterised by a large variability of flow due to seasonality. This means significantly bigger wastewater flow during the peak of tourist season compared to the rest of the year. The wastewater plants are often designed according to low season and prepared to accommodate wastewater of significantly fewer people compared to actual needs during the peak tourist times, e.g. treatment plants with less than 2000-person equivalent capacity. Finding a different wastewater technological solution especially adapted to tourist areas, would reduce the nutrients inputs to the sea and improve the status of the Baltic Sea.

The project´s overarching goal is to find an alternative wastewater treatment solution specifically adapted to tourist areas that will reduce nutrient inputs to the Baltic Sea. It is recognised that the challenge of adaptation to high seasonality requires a broader approach than just technological solutions. Therefore, the project aims to provide a comprehensive method to address this issue.

The project’s novel approach involves piloting different approaches to treat excess wastewater during the peak tourism period, such as wastewater treatment technologies, treated wastewater reuse, using nature to treat excess wastewater in the summer, greywater and sludge management, replication, and reintroduction. During the project, six pilots will be held in Denmark, Poland, Lithuania and Finland, testing better wastewater solutions.

In addition, three regional surveys on small wastewater systems will be conducted (in Sweden, Estonia, Latvia) to improve knowledge of everyday operation problems, compile several tutorials based on the project´s results, and formulate policy guidelines for wastewater treatment at the Baltic Sea region´s tourist destinations. This is accompanied with a pan-Baltic Sea Region GIS-based mapping. The project also includes practical study visits, knowledge and experience exchange, peer-review as well as environmental assessments and business incentives.

NURSECOAST-II connects 17 partner organisations from 8 countries in the Baltic Sea Region. Thus, the project demonstrates the potential for a high macro-regional impact, with a regional focus, as the solutions differ depending on the coast’s characteristics, e.g. for the sandy coasts of Poland, Germany, Lithuania compared to the rocky archipelagos of Sweden, Finland and, Estonia.

The project’s primary beneficiaries are local public authorities, tourist operators, companies, and infrastructure and public service providers.

The Bogdan Jański Bure Misie Community Foundation is a Project Partner acting as a pilot. One of the project activities of the Foundation is the construction of a new waste water treatment plant, which will allow for partial reuse of treated wastewater, e.g. for watering green areas.

Partners:
1) The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences (lead partner) (Poland)
2) Kaunas University of Technology (Lithuania)
3) Natural Resources Institute Finland (Finland)
4) Environmental School of Finland (Finland)
5) Keep the Archipelago Tidy Association (Finland)
6) Aalborg University (Denmark)
7) The Bogdan Janski Bure Misie Community Foundation (Poland)
8) Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEI Tallinn)
9) Jurmala Udens Water Utility (Latvia)
10) Municipality of Söderhamn (Sweden)
11) Municipality of Inga (Finland)
12) JSC Neringa Water (Lithuania)
13) Ecovillage Egeskoven (Denmark)
14) NK forsyning (Denmark)
15) Association of Polish Communes Euroregion Baltic (Poland)
16) EUCC -The Coastal Union Germany (Germany)
17) VNK serviss LtD. (Latvia)

More information available here: https://interreg-baltic.eu/project/nursecoast-II/

Contact: Marta Płuciennik, marta@buremisie.org.pl, tel. 48 796 357 831

This project is funded by the Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 programme and co-funded by the European Union.

The poster: NURSECOAST-II.pdf